Gjuha shqipe, phrygiane (Brygiane) dhe gjuha greke.

Shumica e shkrimeve Phrygiane të popullit Brygian të cilët gati prodhuan të gjitha llojet e teksteve në kohën e tyre, por për fat të keq ato gjenden vetëm shkëmbinjëve, si dhe shkurtime në, vula dhe grafit mbijetuar. Ndër këto gjejmë: tekste kulti, afirmimin mbretëror e feudal, formula lavdie, shenjat e pronësisë dhe ndoshta shënimet e shkëmbimit dhuratë etj.
Word IPA/Transliteration Meaning Symbol sequence
ΑΒ- ab near αβ
ΑΒΑΣ abas personal name αβασ
ΑΒΒΕΡΕΤ abberet will bring αββερετ
Tre fjalët e para në fjalorin e gjuhës më të lashtë Phrygiane (Brygiane)
Janë:  AB, ABAΣ, dhe ABBERET.
Ku qëndron sekreti?
I marim ato me rradhë dhe fjala e parë aty është:  AB = i Ri.
– Në gjuhën e lashtë shqipe por besoj edhe tek llogjika e gjithë gjuhëve të tjera lindur në këtë botë, fjala: “i Ri” ka kuptimin e një lindje, e një krijese, krijim i dalë “mbi”, apo nga një trup më i parë, nga një trup “at” dhe “am”
Kjo është krijesa e re që “Vjen”  AB; A bi = A mbi, mbij, mbin, bir, m’bir mbi një trup Am’ dhe At, një krijese e re mbi të parin “A” (A+B = 2).
Eshtë pikërisht kjo fjalë e shqipes “AB-i” tek fjalori Phrygian nga ku kemi burimin e fjalës; bi, bij, (bijtë e mi) mbij, del sipër “mbi” bëhet i/e dukshme por edhe e foljes: “Vi”  – folje e cila tregon ardhjen e dikujt lëvizjet e zakonshme, ardhjen e një jete të re: “ bi = Vi mbi të – dal sipër (vi = fi, fis, filis, fidan, fi/la-n etj.)”
– Fjala e Dytë e kësaj gjuhe të lashtë në këtë fjalor kemi: ABAΣ = Emër personal (?)
Ky emër personal, në fakt sot i takon besimit Mysliman – pse keshtu?
Gjuha e lashtë shqipe pak më sipër shpjegon se diçka që lind, krijohet e re mbi një trup Amë çfardo, quhet; a mbi të parin: AB = ashtë m’bi = lart sipër nesh.
Një betim i hershëm i shqiptarëve ende sot, në emër të zotit është: Për atë la, lart! {nënkuptojmë zotin a mbi na} ky është emri: ABAS = As+ba = Abas, asht’ la i madh, ashtë: AB, At = Zot. (father)
Word IPA/Transliteration Meaning Symbol sequence
ΑΒ- ab near αβ
ΑΒΑΣ abas personal name αβασ
ΑΒΒΕΡΕΤ abberet will bring αββερετ
– ABBERET – është fjala e tretë e këtij fjalori, fjalë këto të gjendura në mbishkrimet Phrygiane, mbi shkëmbinjë  pllaka guri etj. Kjo fjalë në kuptimin parësor të saj, sjellë nga vet studiuesit e fjalëve më të vjetra (Palaeolexicon) ka kuptimin: “ABBERET = Do të Sjellë”
Bukur fort, saktë, thamë: Ajo që vjen; Vi = AB, kjo edhe sipas fjalës së parë të këtij fjalori: Ab = I Ri, por edhe më e bukur dhe krejt e pastër shqipe na vjen fjala e dytë e bashkëngjitur kësaj fjale madje besoj qëllimisht: AB + BERET = ABBERET. Për këtë i drejtohemi sërish fjalorit Phrygian tek fjalët e saj të shkronjës ‘B’ sipas rendit alfabetik, dhe shohim aty fjalën: “BER- = Sjell, të sjellë”.
Transliteration ber
Meaning to bear, carry
See also
Phrygian: ΜΕΒΕΡΕΤ ‘carry away, transfer’Phrygian: ΑΒΒΕΡΕΤ ‘will bring’Early Proto-Albanian: *berja ‘to bring’Linear B: pe-re ‘brings’Armenian: berem ‘to bear, carry’Greek: φέρω ‘i carry, bring’Proto-Indo-European: *bʰer- ‘to bear, carry’
Pra në Proto-Albanian kemi: BER– =*berja, Biere, bjere, e bije, e shpije e sjell,
Vumë re se fjala nuk ka ndryshuar fare, krejt e pastër ashtushkruar tek faqet shkëmbore në territoret dhe gjuhën: Phrygiane = Shqip.
Vërejtëm se të tre fjalët e para në këtë fjalor Phrygian jo vetëm që janë të pastra shqip, por ajo që të tërheq vëmendjen këtu është se gjuha greke nuk shfaqet fare tek deshifrimi i këtyre fjalëve, atëhere lind pyetja këta studiues të mirnjohur europoianë, të cilët kanë sjellë këto studime deshifrimesh, cilës gjuhe i janë referuar duke na afruar shembujt e mësipërme?
Ku:
  • AB = i Ri
  • ABAS = Emër personal
  • ABBERET =  Sjell, shpije, e bije, (e mar me vete e mbart), etj sinonime të saj.

/Aleksander Hasanas/lbania-ilire.blogspot.com/